Vrienden van RTV Drenthe

Algemene ledenvergadering

3 mei 2023

Locatie: studio RTV Drenthe

Aanvang: 19.30 uur

Agenda:
1.   Opening door de voorzitter

2.   Mededelingen en ingekomen stukken

3.   Notulen van de ledenvergadering 11 mei 2022

4.   Jaarverslag secretaris

5.   Jaarverslag penningmeester

6.   Contributieverhoging
      Het bestuur stelt voor om vanaf 1 mei 2024 de eerstkomende drie jaren de contributie
      per jaar
met € 1,00 te
verhogen.
7.   Verslag kascommissie
      De kascommissie bestaat uit: mevrouw Blomsma en mevrouw Prins-Pol.
      Reserve kas
commissielid is: de heer Bruins.

8.   Verkiezing nieuw lid kascommissie.
      Mevrouw Blomsma is aftredend.

9.   Begroting 2022-2023

10. Vaststellen Statuten

11. Vaststellen Huishoudelijk Reglement

12. AVG regeling

13. Ontwikkelingen v.d. Omroep
      Dink Binnendijk, directeur / hoofdredacteur RTV Drenthe

14. Bestuursverkiezing
      Henny van der Veen-Kruit en Jeannette Stoffers zijn beiden aftredend en herkiesbaar.

15. Rondvraag

16. Sluiting

Programma na de pauze: Gerda Marsman maakte fietstochten over de hele wereld. Zij komt ons daar prachtige verhalen over vertellen.

Vrienden van RTV Drenthe

Batinge 46
9331 KX Norg

Tel: 06 29 11 36 53
E-mail: secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl

KvK nr: 40047987