Vrienden van RTV Drenthe

Algemene Ledenvergadering (met na de pauze een optreden van de Stroomdalkapel)

8 mei 2024

Het bestuur van de Vrienden van RTV Drenthe nodigt u uit voor de jaarlijkse Ledenvergadering.  
Datum: woensdag 8 mei 2024
Aanvang 19.30 uur
Locatie: Atrium van RTV Drenthe 
Beilerstraat 30, 9401 PL Assen

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de ledenvergaderingen van 3 mei 2023 en 17 mei 2023
4. Jaarverslag, voorgelezen door de secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
    De kascommissie bestaat uit mevrouw Prins-Pol en de heer Bruins.
    Reservelid is mevr. Groenhof-Hielkema.
7. Verkiezing nieuw lid kascommissie 
    Mevrouw Prins-Pol is aftredend. De kascommissie zal in 2025 bestaan uit de heer Bruins 
    en mevrouw Groenhof-Hielkema. We zoeken voor 2025 een reserve commissielid.
8. Begroting 2024-2025 toegelicht door de penningmeester
9. Ontwikkelingen van de Omroep door Dink Binnendijk (Directeur / Hoofdredacteur) en 
    Martin van der Veen (Redacteur)
10. Bestuursverkiezing
      Onze voorzitter Roelof Koops is aftredend en niet herkiesbaar. Er bestaan al langere tijd 
      vacatures in het bestuur. We hebben de heer Roel Lahuis bereid gevonden om een 
      vacature als bestuurslid in te vullen. Het bestuur stelt voor hem te benoemen.
11. Rondvraag
12. Sluiting

Na een korte pauze zal de avond worden afgesloten met een optreden van De Stroomdalkapel

 

Vrienden van RTV Drenthe

Batinge 46
9331 KX Norg

Tel: 06 29 11 36 53
E-mail: secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl

KvK nr: 40047987