Vrienden van RTV Drenthe

Ter inzage

2023000737 MBT
 Blad 1
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Vrienden van omroep Drenthe
Heden, ***verschenen voor mij, mr. Ina Marieke Buit-Timmer, kandidaat-notaris,
als waarnemer van het notarisambt van mr. Martinus Theodorus Joseph Hermanus
Straatman, notaris te Emmen, in gemelde hoedanigheid hierna te noemen: notaris:
***.
De comparant verklaarde:
Op *** heeft de algemene vergadering van de vereniging met beperkte
rechtsbevoegdheid: Vrienden van Omroep Drenthe, gevestigd te Elp,
kantoorhoudende te 7991 PW Dwingeloo, Leggeloo 33, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40047987, hierna te
noemen: de vereniging besloten om de statuten van de vereniging geheel te wijzigen
en om de comparanten te machtigen om de akte te doen passeren. Van gemelde
besluiten blijkt uit notulen welke aan deze akte worden gehecht.
De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd en geheel opnieuw
vastgesteld bij akte op vierentwintig oktober negentienhonderd achtentachtig
verleden voor O. Tammens, destijds notaris te gemeente Oosterhesselen,
Arrondissement Assen.
Ter uitvoering van gemelde besluiten verklaarden de comparanten dat de algemene
vergadering van de vereniging heeft besloten om de statuten van de vereniging te
wijzigen en vast te leggen in een notariële akte en om de comparanten te machtigen
om de akte te doen passeren.
Ter uitvoering van gemelde besluiten verklaarden de comparanten dat de statuten van
de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:
STATUTEN:
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Vrienden van RTV Drenthe.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Assen.
Doel
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het fungeren als schakel tussen de stichting: Stichting RTV Drenthe,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41018704 en haar
mogelijke luisteraars en kijkers;
b. het bevorderen van de betrokkenheid tussen Stichting RTV Drenthe
voornoemd en haar luisteraars en kijkers;
c. het bevorderen van de belangstelling voor het Drents eigene en het
behartigen en uitdragen van de culturele waarden van zijn bewoners;
d. de bescherming van de overgeleverde Drentse waarden.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken met de volgende middelen:
a. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten;
Met opmerkingen [mI(BT|TE1]: Adres wijzigen in KvK
naar Beilerstraat 30, 9401 PL Assen
2023000737 MBT
 Blad 2
b. het stimuleren van activiteiten welke bevorderlijk kunnen zijn voor het
gestelde doel;
c. alle wettelijke middelen welke met het vorenstaande verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Lidmaatschap
Artikel 3
1. De vereniging kent de volgende leden:
a. leden;
b. ereleden.
2. Leden zijn personen die bij aanvang van een boekjaar de leeftijd van zestien
(16) jaar of ouder hebben bereikt en die zich schriftelijk (daaronder eveneens
begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar
bericht) als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn
toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Ingeval
van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten.
3. Ereleden zijn zij die door de algemene vergadering met algemene stemmen als
zodanig zijn benoemd, op grond van de omstandigheid dat zij zich bijzonder
verdienstelijk voor de vereniging hebben gemaakt.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door
erfopvolging worden verkregen.
Artikel 4
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken; op deze
termijn is de Algemene termijnenwet niet van toepassing. Indien een opzegging
niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van
het eerstvolgende boekjaar.
Het lid kan echter zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is
geworden of medegedeeld;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van
de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van
het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
- wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand,
twee maanden vóór het einde van het lopende boekjaar niet volledig aan
2023000737 MBT
 Blad 3
zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende
boekjaar heeft voldaan;
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat
moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken; op deze termijn is de Algemene
termijnenwet niet van toepassing.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot
gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of
wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in
kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen
één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de
algemene ledenvergadering.
 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur
anders beslist.
6. De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het
lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen.
Contributies
Artikel 5
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Bestuur
Artikel 6
1. Het bestuur bestaat uit ten minste tenminste vijf (5) en ten hoogste negen (9)
natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een
secretaris en een penningmeester aanwijzen. De algemene ledenvergadering
stelt het aantal bestuursleden vast.
De voorzitter kan slechts zijn iemand die in de basisregistratie personen (BRP)
staat ingeschreven als ingezetene in een woonplaats in de Provincie Drenthe.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de
leden van de vereniging als bedoeld in artikel 3 lid 1 onder a. Gestreefd wordt
om het bestuur zo veel als mogelijk te laten bestaan uit natuurlijke personen die
in de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven als ingezetene in een
woonplaats in de Provincie Drenthe.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene
2023000737 MBT
 Blad 4
ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie
maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in
de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden
en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar.
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende
jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een
door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend
bestuurslid is twee maal onmiddellijk herbenoembaar.
Een in een vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats van
zijn voorganger in, behoudens voorzover de algemene vergadering niet anders
besluit.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is
gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo
spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de
voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
7. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur nemen de
overblijvende leden van het bestuur het bestuur waar. In geval van belet of
ontstentenis van alle bestuurders wordt het bestuur waargenomen door een door
de algemene vergadering aangewezen persoon. Degene die wordt aangewezen
tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat betreft deze bestuursdaden
gelijkgesteld met een bestuurder.
8. Indien een bestuurder een direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang
heeft met de vereniging, neemt hij geen deel aan de beraadslaging en
besluitvorming ter zake binnen het bestuur. Indien alle bestuurders een direct of
indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang hebben met de vereniging, is het
bestuur niettemin bevoegd tot beraadslaging en besluitvorming ter zake, maar
worden de aan het besluit ten grondslag liggende overwegingen schriftelijk
vastgelegd.
9. De nadere voorwaarden en bepalingen ten aanzien van de vergaderingen en de
besluitvorming van het bestuur worden vastgelegd in een nader reglement.
10. Een bestuurder houdt op bestuurder te zijn:
a. door overlijden;
b. doordat een bestuurder failliet wordt verklaard of doordat hem surseance
van betaling wordt verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;
c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer
over zijn vermogen verliest;
d. door periodiek aftreden volgens het rooster van aftreden zonder dat
herbenoeming plaatsvindt;
e. doordat een bestuurder geen lid van de vereniging meer is;
f. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
g. door ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
2023000737 MBT
 Blad 5
h. door het in kracht van gewijsde gaan van een rechterlijk vonnis dat ertoe
strekt de betreffende bestuurder een bestuursverbod, als bedoeld in de artikel
106a en verder Faillissementswet op te leggen dat (mede) betrekking heeft op
de vereniging.
Artikel 7
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor
besluiten tot het verrichten van andere dan de in lid 2 genoemde
rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis danwel onbepaald is, danwel
een bedrag van éénduizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00) ineens te boven gaat,
danwel waardoor de vereniging voor langer dan één jaar wordt gebonden.
Door splitsing van handelingen kan aan de strekking van het in dit lid bepaalde
geen afbreuk worden gedaan.
4. Op het ontbreken van de in lid 3 van dit artikel bedoelde goedkeuring, kan door
of tegen derden geen beroep worden gedaan.
Artikel 8
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen
met de secretaris of met de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met
de penningmeester.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan
derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
Boekjaar
Artikel 9
Het boekjaar van de vereniging loopt van één mei tot dertig april van het jaar
daaropvolgend.
Algemene ledenvergaderingen
Artikel 10
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de
vereniging statutair is gevestigd.
Artikel 11
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst
zijn alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene
ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de
vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd
daarover dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene
ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een ander stemgerechtigd
lid een schriftelijke volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem, met dien
verstande dat een lid voor ten hoogste twee (2) stemgerechtigde leden als
2023000737 MBT
 Blad 6
gevolmachtigde kan optreden. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht
wordt ook voldaan indien de volmacht een elektronisch communicatiemiddel
(daaronder begrepen per e-mail) is vastgelegd..
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit
kan ook schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
algemene ledenvergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het
voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist
het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen,
die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Artikel 12
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door de vice-voorzitter of, bij diens afwezigheid door het oudste
aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de
vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter van de vergadering ter algemene ledenvergadering
uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter
onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de
vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats
indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden
door de secretaris of door een door de voorzitter van de vergadering
aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende
algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter
van de vergadering en de notulist ondertekend.
Artikel 13
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene ledenvergadering.
In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over
de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de
balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de
bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn
2023000737 MBT
 Blad 7
kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze
verplichtingen nakomen.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de
algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan
benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een commissie van ten minste
twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te tonen en inzage in de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
van de vereniging te geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een
deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
Artikel 14
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo
dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene
ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt ook voldaan indien het
verzoek elektronisch is vastgelegd.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene
ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van
een advertentie in ten minste één in de plaats waar de vereniging gevestigd is
veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden
belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven
dagen.
Indien een lid hiermee instemt, kan de bijeenroeping geschieden door een langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het
adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Statutenwijziging
Artikel 15
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor
oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor
2023000737 MBT
 Blad 8
de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de
leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd
gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging
te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
Het bepaalde in artikel 11 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze
na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
Ontbinding en vereffening
Artikel 16
1. Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing
op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de
vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De bestuurders worden vereffenaars van het vermogen van de ontbonden
vereniging.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen
van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die
van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
woorden "in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende
baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die
door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Reglementen
Artikel 17
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet
of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met
deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde
in artikel 15 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
2023000737 MBT
 Blad 9
Slotbepaling
Artikel 18
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Bijlagen
- notulen van de algemene vergadering de dato ***;
SLOT
WAARVAN AKTE is verleden te Emmen op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hen
opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing
van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van deze akte te hebben
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparanten en vervolgens door mij, notaris,
om

Vrienden van RTV Drenthe

Batinge 46
9331 KX Norg

Tel: 06 29 11 36 53
E-mail: secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl

KvK nr: 40047987