Vrienden van RTV Drenthe

Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VRIENDEN VAN OMROEP DRENTHE

Dit huishoudelijk reglement geeft een nadere toelichting/uitwerking van de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering, ook wijzigingen op het Huishoudelijk Reglement worden in de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd.

Artikel 1: Leden

De leden van de vereniging worden onderscheiden in:

  • Leden:

Leden zijn natuurlijke personen  die geaccepteerd zijn als lid.

  • Ereleden:

Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de Vereniging door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, zijn benoemd.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1. Met de ondertekening van het aanmeldingsformulier en het aangaan van het lidmaatschap

       van de Vereniging Vrienden Van Omroep Drenthe, verklaart het lid dat hij/zij de statuten

       onderschrijft en wordt geacht met de inhoud van het Huishoudelijk Reglement bekend te

       zijn en gedurende het lidmaatschap de regels van genoemde documenten zal naleven.

2.2. De ingangsdatum van het lidmaatschap is de vermelde datum van ondertekening op het

       aanmeldingsformulier.

2.3. Iedere lid is verplicht om het bestuur te informeren over zijn/haar adreswijziging

Artikel 3: Contributie

3.1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks, op voordracht van het bestuur, vastgesteld

       door de Algemene Ledenvergadering.

3.2. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële

       verplichting moet zijn voldaan.

3.3. De contributie heeft betrekking op het verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van

       1 mei tot en met 30 april.

3.4. Het lidmaatschap dient met inachtneming van de  opzegtermijn van tenminste vier weken

       voor 1 april schriftelijk te worden opgezegd.

3.5. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap gedurende het lopende jaar, ongeacht

      de reden, vindt geen restitutie van de contributie over de resterende maanden van het

      lopende jaar plaats.

3.6. Bij tussentijdse aanvang van het lidmaatschap gaat de contributie in met ingang van het 

      daaropvolgende verenigingsjaar. 

Artikel 4: Het Bestuur

4.1. De taken en bevoegdheden van de voorzitter, penningmeester en secretaris zijn

      vastgelegd in de statuten.

4.2. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester dient op dat moment de financiële

       administratie  te worden gecontroleerd door de kascontrolecommissie.

4.3 Het bestuur is bevoegd voor bepaalde werkzaamheden ondersteuning te regelen.

Zie statuten Artikel 12.1.c. Tevens is het bestuur bevoegd om indien nodig uitgaven te doen ten behoeve van het functioneren van de Vereniging tot maximaal een bedrag van € 1500,00.

Artikel 5: Bestuursverkiezingen

5.1. Het bestuur stuurt tegelijk met de oproep voor de Algemene Ledenvergadering, waarin

      een bestuursverkiezing zal plaatsvinden, een aanbeveling van kandidaten voor de vacante

      functies aan de leden.

5.2 De leden hebben het recht kandidaten schriftelijk voor te dragen en aan de aanbeveling

     van het bestuur toe te voegen. Deze schriftelijke voordracht dient tenminste door vijf leden

     voor akkoord te zijn ondertekend en moet voor aanvang van een Algemene

     Ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing zal plaatsvinden aan de secretaris ter hand

     worden gesteld.

Artikel 6: Bestuursvergadering

6.1. De uitnodiging van de bestuursvergadering vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de

       vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6.2. De uitnodiging en de agenda worden samengesteld door de voorzitter en de secretaris.

6.3. Naast de bestuursleden hebben zij die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd toegang

       tot de bestuursvergadering voor het te behandelen agendapunt.

6.4. Van de bestuursvergadering worden notulen opgemaakt en deze notulen worden in de

       eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld.

       Tevens maakt de secretaris een actiepuntenlijst van de bestuursvergadering.

6.5. Het vergaderschema wordt door de secretaris opgesteld.

6.6  Er worden tenminste zes bestuursvergaderingen per jaar gehouden.

Artikel 7: Bestuursbesluiten

7.1. Alle stemmingen ter bestuursvergadering geschieden mondeling met dien verstande dat

       stemmingen over personen steeds schriftelijk geschieden.

7.2. Bij schriftelijke stemming worden blanco stemmen beschouwd als zijnde niet uitgebracht.

       Zij tellen wel mee ter bepaling van het benodigde quorum.

7.3. Voor te nemen besluiten dient een meerderheid van de bestuursleden aanwezig te zijn.

7.4.  Bij een stemming met gelijke uitkomst beslist de voorzitter. 

Artikel 8: Daar waar het Huishoudelijk Reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Vrienden Van Omroep Drenthe

Vastgesteld  3 mei  2023

Vrienden van RTV Drenthe

Batinge 46
9331 KX Norg

Tel: 06 29 11 36 53
E-mail: secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl

KvK nr: 40047987