Vrienden van RTV Drenthe

Privacy beleid

1. Betrokken bij RTV Drenthe

Nog altijd zijn de Vrienden van RTV Drenthe nauw betrokken bij de omroep. Wij hebben regelmatig overleg met de omroep en laten onze stem (achter de schermen) horen. En... wij zijn aanwezig als er evenementen in de buurt worden georganiseerd in samenwerking met RTV Drenthe. De Vrienden voelen zich – als echte Vrienden – betrokken bij de omroep, bij de programma’s en bij de mensen voor wie RTV Drenthe de programma’s maakt. Met één hoofddoel: zorgen dat RTV Drenthe dé zender is en blijft voor Drenthe en de Drenten.
Wij doen er alles aan om te zorgen dat uw vertrouwelijke informatie veilig, privé en beschikbaar blijft. Ons uitgangspunt daarbij is dat we met uw gegevens omgaan zoals we willen dat met onze gegevens wordt omgegaan.

2. Privacyverklaring van Vrienden van RTV Drenthe

Vrienden van RTV Drenthe is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. Waar hierna van ‘wij’ en ‘ons’ wordt gesproken in deze privacyverklaring wordt de vereniging Vrienden van RTV Drenthe bedoeld.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken en waar die vandaan komen

Wij verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat die gegevens aan ons worden verstrekt, of door ons zijn verzameld. U hebt deze gegevens zelf aan ons gegeven.
Van leden en prospect leden registreren wij: de naam en de adresgegevens, tevens het telefoonnummer, het mailadres en het banknummer voor automatische betaling.
Op evenementen (fietstocht, optredens e.d.) maken we foto’s, die we kunnen gebruiken als illustratie bij artikelen in Vriendenpraot en op de site vriendenrtvdrenthe.nl. Kijk bij artikel 9 en 10 wat u moet doen, indien u hier problemen mee hebt.

4. Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen BSN, bank- of andere gevoelige persoonsgegevens.

5. Met welk doel en op basis van welke rechtsgrond wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering. We gebruiken de adresgegevens voor het verzenden van ons blad Vriendenpraot, het mailadres en het telefoonnummer voor het contact met de leden en het banknummer voor het automatisch innen van de contributie.

6. Geen geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Dat wil zeggen dat wij niet met uw persoonsgegevens automatisch, zonder menselijke tussenkomt, besluiten nemen die u aanmerkelijk treffen of rechtsgevolgen hebben voor u.

7. Met wie wij persoonsgegevens delen

Wij geven geen persoonsgegevens door aan (partijen in) landen of organisaties buiten de Europese Unie.
Wij geven uw persoonsgegevens alleen door als dat nodig is om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst, de wet ons daartoe verplicht of u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Als wij iemand inschakelen om voor ons uw persoonsgegevens te verwerken, dan blijven wij de verwerkingsverantwoordelijke. Dat wil zeggen dat wij bepalen met welk doel en met welke middelen deze gegevens worden verwerkt. Uiteraard zorgen wij er dan voor dat er goede afspraken worden gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

 

8. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Zolang iemand lid is van de vereniging, bewaren we de gegevens. Financiële gegevens moeten we wettelijk 7 jaar bewaren. Als de wet ons tot een kortere of langere bewaartermijn verplicht, dan volgen wij uiteraard de wet.

9. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

  • U heeft het recht op inzage, aanpassen of (laten) verwijderen van uw persoonsgegevens.
    U heeft het recht om de verwerking te laten beperken of daartegen bezwaar te maken en om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  • Voor de werkingen waarvoor u uw toestemming heeft gegeven, heeft u het recht om die toestemming weer in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op verwerkingen die dan al hebben plaatsgevonden.

Wij wijzen u er op dat aan de uitoefening van deze rechten soms voorwaarden zijn verbonden. Daarover informeren wij u graag verder op verzoek. Neem daarvoor contact op met het secretariaat.

10. Vragen, opmerkingen of klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op. U kunt uw klacht eventueel ook richten aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Datum

Deze privacyverklaring is opgemaakt op 22 mei 2018. Wij kunnen deze wijzigen. Om van onze actuele privacyverklaring op de hoogte te blijven raden wij u aan deze regelmatig te raadplegen.

Het bestuur van de vereniging Vrienden van RTV Drenthe.
KVK 40047987

Vrienden van RTV Drenthe

Batinge 46
9331 KX Norg

Tel: 06 29 11 36 53
E-mail: secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl

KvK nr: 40047987