Vrienden van RTV Drenthe

Privacy beleid

REGELING

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vrienden RTV Drenthe

De vereniging Vrienden van RTV Drenthe hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. De vereniging doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vereniging Vrienden van RTV Drenthe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt het volgende ieder geval met zich mee, dat:

 • We persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze regeling;
 • Verwerken van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • We de leden uitdrukkelijk om toestemming vragen als we deze nodig zijn voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • We technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • We geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • We op de hoogte zijn van de rechten van haar leden omtrent persoonsgegevens en leden hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • We als vereniging Vrienden van RTV Drenthe verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar leden.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door vereniging Vrienden van RTV Drenthe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie met haar leden ten behoeve van o.a. vergaderingen en activiteiten

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de vereniging Vrienden van RTV Drenthe de volgende persoonsgegevens van haar leden vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens
 • Emailadres

De persoonsgegevens worden door de vereniging Vrienden van RTV Drenthe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking ;

 • Gedurende de periode, gelijk aan de looptijd van het lidmaatschap tot een maand na beëindiging van het lidmaatschap.

Toegang tot persoonsgegevens

Toegang tot persoonsgegevens hebben:

 • Het secretariaat;
 • De penningmeester

Verwerking van persoonsgegevens voor Vriendenpraot (verenigingsblad)

 • Persoonsgegevens voor Vriendenpraot worden verstrekt aan de drukker van het blad.

De drukker is gehouden aan de wettelijke regels en de gegevens genoemd in deze regeling

Gegevens die hiervoor verstrekt worden zijn:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats

Vrienden van RTV Drenthe zal met uitzondering van wettelijke noodzaak met geen enkele instantie persoonsgegevens delen zonder uitdrukkelijke  toestemming van desbetreffende lid/leden.

Leden stemmen er mee in dat foto/film materiaal, gemaakt bij evenementen georganiseerd door vereniging Vrienden van RTV Drenthe, openbaar gemaakt kan worden op de website van de vereniging of in het verenigingsblad

Deze regeling zal in de eerstvolgende ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

Het bestuur van de vereniging Vrienden van RTV Drenthe.
KVK 40047987

Vrienden van RTV Drenthe

Batinge 46
9331 KX Norg

Tel: 06 29 11 36 53
E-mail: secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl

KvK nr: 40047987